NATADI TAIL (नतादि तैल)

तगर, बड़ी कटेली का पंचांग, कूठ, सैंधा नमक, देवदारू वतिलतैल।

Diamond

Qty ::घटक द्वव्य

 तगर, बड़ी कटेली का पंचांग, कूठ, सैंधा नमक, देवदारू वतिलतैल।

उपयोग

विप्लुता, उदावरत्ता योनि, वातला योनि, योनिशोथ, योनिशूल में प्रयोजनीय ।

मात्रा

बाह्य प्रयोजनार्थ (योनि पिचु धारा)

News